måndag 29 september 2008

Ny avhandling om CSR och kommunikation

Den 10 oktober försvarar Magnus Fredriksson sin avhandling "Företags ansvar/Marknadens retorik: En analys av företags strategiska kommunikationsarbete"JMG i Göteborg. Magnus tar sig an frågor om Corporate Social Responsibility - eller ansvar som han väljer att kalla det för att inte begränsa sig till CSR-begreppet - från ett kommunikationsperspektiv. De empiriska studierna omfattar samtliga svenska börsnoterade bolags årsredovisningar samt eventuella hållbarhets- och CSR-redovisningar. De ekonomiska frågorna dominerar stort och det är endast större bolag som ger ansvarsfrågorna något utrymme att tala om. Förklaringarna till detta är, enligt Magnus, synlighet och risk:

The more visible the corporation is and the more risks the corporation produces
the more ethics it includes in its rhetoric.

Vi önskar Magnus stort lycka till på disputationen!


söndag 7 september 2008

Konferens: ”Sustainability and Natural Environment”

Den 5 september anordnande forskargruppen SURE, Stockholms Handelshögskola, tillsammans med Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) en konferens på temat hållbarhet, företagsansvar och vår miljö. Med på konferensen var ett 50-tal forskare som specialiserat sig på frågor som rör hållbarhetsaspekter. En av talarna, professor Yoshihisa Shimizu från Kyoto University, höll en inspirerande men nedslående föreläsning. Shimizu visade på hur den radikala ökningen av människor i världen och den progressiva livsstil vi för hotar vår värld genom att våra naturresurser tar slut. Sedan 1950-talet har befolkningen ökat från 2.5 miljarder människor till 6 miljarder människor vilket motsvarar en ökning på 247 procent. Samtidigt har vår livsstil förbättrats väsentligt. Vår konsumtion har nu överskridit populationsökningstakten i samtaget över världen – vilket på sikt kan komma att leda till brist på naturresurser.

En tankeväckande fråga ställdes till åhörarna i slutet av föreläsningen. Hur många 50-åriga träd tror ni att det behövs för att absorbera den koldioxid som en vuxen person släpper ut bara genom att andas under 1 år? – 13 stycken lätt Shimizu meddela, vilket kan tyckas mycket. Men än värre blev det när Shimizu frågade hur många träd som behövs för att absorbera den mängd koldioxid som en vuxen japan släpper ut under 1 år. – Svaret 570 stycken talar för sig självt.

Frukostseminarium om de nya kraven på hållbarhetsredovisningar i statliga bolag

Den 4 september bjöd kommunikationsbyrån Intellecta in till ett frukostseminarium om de nya kraven på statliga bolag. Kraven på att både producera en hållbarhetsredovisning och få den granskad innebär en stor utmaning för flera av de statliga bolagen. Vissa bolag som Vattenfall, SAS och Green Cargo har redan rapporterat deras sociala och miljömässiga hänsyn under flera år. För andra bolag som exempelvis Dramaten innebär dessa krav en helt ny utmaning. Utmaningen som framförallt de mindre statliga bolagen (med mindre än 10 anställda) samt bolagen i tjänstesektorn står inför är att under året sätta sig in i GRI:s omfattande riktlinjer, välja ut relevanta indikatorer att rapportera kring, utveckla ett system för datainsamling, sammanställa datan och publicera en rapport och kan kännas lite väl utmanande.

Under seminariet talade bland annat Åsa Pettersson, CSR-chef på Vattenfall. Åsa gav en bra introduktion till hur Vattenfall har gått tillväga för att utveckla deras hållbarhetsredovisning. En nyckel i deras arbete har varit att utveckla intressentdialoger kring vilka förväntningar som dessa har på företaget. Med utgångspunkt i dessa dialoger har Vattenfall sammanställt en förväntansranking där intressenterna har fått ranka sina förväntningar. Med utgångspunk i denna förväntansranking har Vattenfall sedan valt ut de indikatorer i GRI:s riktlinjer som de anser vara av relevans.

Erika Kronhöffer från Green Cargo var enig med Åsa om vikten av att välja ut indikatorer som är av vikt för företagets verksamhet. Erika menade att de exempelvis inte har valt att rapportera den årliga vattenförbrukningen eftersom de inte anser det vara relevant hur mycket vatten som lokförarna förbrukar när de duschar. – Det är vår förbrukning av diesel i tåg och lastbilar som är vårt bekymmer. Det är där vi påverkar miljön och det är där vi ska arbeta för att minska vår förbrukning, konstaterade Erika.

Internationell bok om CSR i världens länder snart ute

Under hösten 2008 kommer en ny bok om CSR ut i handeln. Boken ”Global Practices of Corporate Social Responsibility” innehåller 24 kapitel från 24 länder som beskriver utvecklingen och hanteringen av CSR-frågor i dessa länder. Vi har tillsammans med Pauline Göthberg skrivit kapitlet om Sverige. Boken beskrivs på följande sätt av de två redaktörerna:

Being socially responsible on the part of corporate entities is now no longer an option, it is part of their normal business obligations to all their stakeholders regardless of whether these are primary or secondary stakeholders. Modern societies around the world now expect corporate entities of all shapes and forms to be socially responsible in whatever they do; the “Global Practices of Corporate Social Responsibility” is a first attempt at bringing together in one book experts' accounts of how corporate entities in twenty independent nations around the world are dealing with the issue of CSR. The world today faces diverse social problems. These become apparent as one moves from one country to the next, interestingly, society now expects corporations to help in finding solutions to these problems. The problem of global warming affects us all; modern corporations can no longer continue to assume that the problem will go away, if nothing is done by them. We can all make a little difference by our actions.

Boken ges ut av Springer och har redigerats av Samuel Idowu och Walter Leal Filho. För er som är intresserade kan boken beställas här.

Nytt bokprojekt om ansvar

Under sommaren 2008 har vi tillsammans med vår kollega Pauline Göthberg dragit igång ett nytt bokprojekt om ansvarstagande. Boken kommer att ingå i en ny bokserie som ges ut av Liber. Bokserien kommer att innehålla ett 40-tal begrepp som alla behandlar ett samhällsvetenskapligt begrepp såsom Makt, Klass, Etnicitet och Ansvar. Syftet är att böckerna ska ge en överskådlig inblick i hur begreppet hanterats av olika teoretiker, ge underlag för fortsatt reflektion samt relevanta lästips.

CSR – Företagsansvar i förändring i handeln

Vi är glada att meddela att vår bok om företags sociala ansvar nu är ute i handeln. CSR: Företagsansvar i förändring erbjuder en lättillgänglig översikt inom området företagens sociala ansvar och utgör underlag för reflekterande diskussioner om företagets roll och ansvar i samhället. Boken syftar till att öka förståelsen för varför idéer om företagsansvar förändras över tid samt att öka kunskapen om hur företag hanterar föränderliga krav på ansvarstagande. Den teoretiska diskussionen varvas flitigt med praktiska exempel från företag och andra organisationers arbete med socialt ansvarstagande. Boken riktar sig till företag som är intresserade av de här frågorna samt till dem som studerar ekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen på universitet och högskolor. Boken har givits ut på Liber och har skrivits tillsammans med Pauline Göthberg.

Back on track!

Vår blogg har legat nere under en period eftersom vi båda har ägnat vår tid till andra arbeten. Under hösten 2008 har dock Karolina gått tillbaka till forskningen på 70 %. Därmed kommer vi att ha mer tid till att rapportera om olika evenemang inom vårt forskningsintresse samt nya forskningsprojekt som vi påbörjar. Maria kommer att gå på mammaledighet men hoppas även hon på att ha lite mer tid till att skriva på bloggen.