söndag 5 oktober 2008

Diskussionerna om mediernas bevakning av finanskrisen fortsätter ...

... i medierna. SvD Näringsliv (4/10) intervjuar journalisten och författaren Olle Rossander som ställer sig kritisk till mediernas bevakning av finanskrisen (läs mer om kritiken på Rossanders egen hemsida där han bloggar om just svensk ekonomijournalistik). Mediekonsumenten skräms upp i onödan av braskande rubriker som sällan är underbyggda, menar Rossander. Men han menar samtidigt - i likhet med Pontus Schultz - att den uppmärksamme mediekonsumenten har kunnat ta del av mediernas varningar för den ekonomiska utvecklingen långt innan krisen var ett faktum.

fredag 3 oktober 2008

Ekonomijournalistens ansvar i samband med kriser

Finanskrisen skapar stora rubriker i medierna. Och vi har sett det förr. Men vad har journalistiken lärt sig av tidigare krissituationer? Pontus Schultz och Göran Rosenberg förklarade sin syn på mediernas roll och ansvar i Studio Ett i onsdags. Schultz berättar om att de på Veckans Affärer minsann har varnat för de ekonomiska problem som var i antågande i tidigare artiklar under året - även om han erkänner att de inte förutsåg magnituden av problemen. Men han lyfter samtidigt fram problematiken med att slå på varningstrumman innan de ekonomiska problemen är reella - för då ringer folk och klagar och undrar varför journalisterna är sådana dysterkvistar. Det skapar en stark flockmentalitetet.

I våra intervjuer med ekonomijournalister framkommer precis samma tankegångar i samband med att IT-bubblan sprack i början av 2000-talet. Och frågan kvarstår alltså - hur har ekonomijournalistiken utvecklats under de senaste åren? Vi hoppas på forskning framöver som kan svara på den frågan.

måndag 29 september 2008

Ny avhandling om CSR och kommunikation

Den 10 oktober försvarar Magnus Fredriksson sin avhandling "Företags ansvar/Marknadens retorik: En analys av företags strategiska kommunikationsarbete"JMG i Göteborg. Magnus tar sig an frågor om Corporate Social Responsibility - eller ansvar som han väljer att kalla det för att inte begränsa sig till CSR-begreppet - från ett kommunikationsperspektiv. De empiriska studierna omfattar samtliga svenska börsnoterade bolags årsredovisningar samt eventuella hållbarhets- och CSR-redovisningar. De ekonomiska frågorna dominerar stort och det är endast större bolag som ger ansvarsfrågorna något utrymme att tala om. Förklaringarna till detta är, enligt Magnus, synlighet och risk:

The more visible the corporation is and the more risks the corporation produces
the more ethics it includes in its rhetoric.

Vi önskar Magnus stort lycka till på disputationen!


söndag 7 september 2008

Konferens: ”Sustainability and Natural Environment”

Den 5 september anordnande forskargruppen SURE, Stockholms Handelshögskola, tillsammans med Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) en konferens på temat hållbarhet, företagsansvar och vår miljö. Med på konferensen var ett 50-tal forskare som specialiserat sig på frågor som rör hållbarhetsaspekter. En av talarna, professor Yoshihisa Shimizu från Kyoto University, höll en inspirerande men nedslående föreläsning. Shimizu visade på hur den radikala ökningen av människor i världen och den progressiva livsstil vi för hotar vår värld genom att våra naturresurser tar slut. Sedan 1950-talet har befolkningen ökat från 2.5 miljarder människor till 6 miljarder människor vilket motsvarar en ökning på 247 procent. Samtidigt har vår livsstil förbättrats väsentligt. Vår konsumtion har nu överskridit populationsökningstakten i samtaget över världen – vilket på sikt kan komma att leda till brist på naturresurser.

En tankeväckande fråga ställdes till åhörarna i slutet av föreläsningen. Hur många 50-åriga träd tror ni att det behövs för att absorbera den koldioxid som en vuxen person släpper ut bara genom att andas under 1 år? – 13 stycken lätt Shimizu meddela, vilket kan tyckas mycket. Men än värre blev det när Shimizu frågade hur många träd som behövs för att absorbera den mängd koldioxid som en vuxen japan släpper ut under 1 år. – Svaret 570 stycken talar för sig självt.

Frukostseminarium om de nya kraven på hållbarhetsredovisningar i statliga bolag

Den 4 september bjöd kommunikationsbyrån Intellecta in till ett frukostseminarium om de nya kraven på statliga bolag. Kraven på att både producera en hållbarhetsredovisning och få den granskad innebär en stor utmaning för flera av de statliga bolagen. Vissa bolag som Vattenfall, SAS och Green Cargo har redan rapporterat deras sociala och miljömässiga hänsyn under flera år. För andra bolag som exempelvis Dramaten innebär dessa krav en helt ny utmaning. Utmaningen som framförallt de mindre statliga bolagen (med mindre än 10 anställda) samt bolagen i tjänstesektorn står inför är att under året sätta sig in i GRI:s omfattande riktlinjer, välja ut relevanta indikatorer att rapportera kring, utveckla ett system för datainsamling, sammanställa datan och publicera en rapport och kan kännas lite väl utmanande.

Under seminariet talade bland annat Åsa Pettersson, CSR-chef på Vattenfall. Åsa gav en bra introduktion till hur Vattenfall har gått tillväga för att utveckla deras hållbarhetsredovisning. En nyckel i deras arbete har varit att utveckla intressentdialoger kring vilka förväntningar som dessa har på företaget. Med utgångspunkt i dessa dialoger har Vattenfall sammanställt en förväntansranking där intressenterna har fått ranka sina förväntningar. Med utgångspunk i denna förväntansranking har Vattenfall sedan valt ut de indikatorer i GRI:s riktlinjer som de anser vara av relevans.

Erika Kronhöffer från Green Cargo var enig med Åsa om vikten av att välja ut indikatorer som är av vikt för företagets verksamhet. Erika menade att de exempelvis inte har valt att rapportera den årliga vattenförbrukningen eftersom de inte anser det vara relevant hur mycket vatten som lokförarna förbrukar när de duschar. – Det är vår förbrukning av diesel i tåg och lastbilar som är vårt bekymmer. Det är där vi påverkar miljön och det är där vi ska arbeta för att minska vår förbrukning, konstaterade Erika.

Internationell bok om CSR i världens länder snart ute

Under hösten 2008 kommer en ny bok om CSR ut i handeln. Boken ”Global Practices of Corporate Social Responsibility” innehåller 24 kapitel från 24 länder som beskriver utvecklingen och hanteringen av CSR-frågor i dessa länder. Vi har tillsammans med Pauline Göthberg skrivit kapitlet om Sverige. Boken beskrivs på följande sätt av de två redaktörerna:

Being socially responsible on the part of corporate entities is now no longer an option, it is part of their normal business obligations to all their stakeholders regardless of whether these are primary or secondary stakeholders. Modern societies around the world now expect corporate entities of all shapes and forms to be socially responsible in whatever they do; the “Global Practices of Corporate Social Responsibility” is a first attempt at bringing together in one book experts' accounts of how corporate entities in twenty independent nations around the world are dealing with the issue of CSR. The world today faces diverse social problems. These become apparent as one moves from one country to the next, interestingly, society now expects corporations to help in finding solutions to these problems. The problem of global warming affects us all; modern corporations can no longer continue to assume that the problem will go away, if nothing is done by them. We can all make a little difference by our actions.

Boken ges ut av Springer och har redigerats av Samuel Idowu och Walter Leal Filho. För er som är intresserade kan boken beställas här.

Nytt bokprojekt om ansvar

Under sommaren 2008 har vi tillsammans med vår kollega Pauline Göthberg dragit igång ett nytt bokprojekt om ansvarstagande. Boken kommer att ingå i en ny bokserie som ges ut av Liber. Bokserien kommer att innehålla ett 40-tal begrepp som alla behandlar ett samhällsvetenskapligt begrepp såsom Makt, Klass, Etnicitet och Ansvar. Syftet är att böckerna ska ge en överskådlig inblick i hur begreppet hanterats av olika teoretiker, ge underlag för fortsatt reflektion samt relevanta lästips.

CSR – Företagsansvar i förändring i handeln

Vi är glada att meddela att vår bok om företags sociala ansvar nu är ute i handeln. CSR: Företagsansvar i förändring erbjuder en lättillgänglig översikt inom området företagens sociala ansvar och utgör underlag för reflekterande diskussioner om företagets roll och ansvar i samhället. Boken syftar till att öka förståelsen för varför idéer om företagsansvar förändras över tid samt att öka kunskapen om hur företag hanterar föränderliga krav på ansvarstagande. Den teoretiska diskussionen varvas flitigt med praktiska exempel från företag och andra organisationers arbete med socialt ansvarstagande. Boken riktar sig till företag som är intresserade av de här frågorna samt till dem som studerar ekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen på universitet och högskolor. Boken har givits ut på Liber och har skrivits tillsammans med Pauline Göthberg.

Back on track!

Vår blogg har legat nere under en period eftersom vi båda har ägnat vår tid till andra arbeten. Under hösten 2008 har dock Karolina gått tillbaka till forskningen på 70 %. Därmed kommer vi att ha mer tid till att rapportera om olika evenemang inom vårt forskningsintresse samt nya forskningsprojekt som vi påbörjar. Maria kommer att gå på mammaledighet men hoppas även hon på att ha lite mer tid till att skriva på bloggen.

söndag 10 februari 2008

Ansvar - mer än bara en plånboksfråga

Marianne Bogle - projektansvarig på CSR Sweden - skriver en tänkvärd krönika (bilaga Dagens industri 7 februari) om synen på CSR och drivkrafter bakom företags arbete med ansvarsfrågor. I sitt dagliga arbete möter Bogle företag som arbetar eller vill börja arbeta med dessa frågor - att CSR idag är en viktig konkurrensfaktor är tydligt. Bogle ser samtidigt ett attitydskifte till ansvarstagandet:

Jag brukar prata om ett attitydskifte - från Krösus Sork till Stålmannen. Utan djupare jämförelser av dessa karaktärer vill jag illustrera att företagen inte har profiten som enda ledstjärna. De är måhända inte Stålmän heller, men sanningen ligger någonstans däremellan - som för de flesta av oss vanliga människor.

Bogle konstaterar - liksom Frank Welvaert, Director of CSR på Johnson and
Johnson (se föregående inlägg) - att många CSR-initiativ inte kan mätas snabbt och enkelt:
... det handlar om uthållighet och att företagen är övertydgade om kraften och potentialen i att ta ett samhällsansvar utöver de krav som lagen ställer.

Krönikan och resten av artiklarna i bilagan hittar du under "bilagor" på Dagens industris hemsida.lördag 9 februari 2008

CSR Sweden bjuder in till frukostseminarium

På torsdagmorgon samlades ett sjuttiotal personer i Stadsmissiones lokaler för att äta frukost och lyssna på Frank Welvaert, Director of CSR, på Johnson and Johnson. Bakom initiativet stod CSR Sweden. Temat för presentationen var CSR and the triple bottom line? Frank bidrog med ett mycket intressant perspektiv på frågan om hur CSR är kopplat till lönsamhet.

There are some studies showing that it (CSR) pays of. But i could also produce figures that demonstrate the opposit. I don't think this is the issue. It's about sustainable profits that you will make in the future.

Vi instämmer i Franks resonemang. I dagsläget finns ingen entydig forskning som visar på att CSR verkligen leder till lönsamhet. Detta beror delvis på den mängd av olika sätt som CSR kan mätas. Vad är CSR? Vad är lönsamhet? I flera studier är det snarare kommunikationen av CSR som mäts i relation till lönsamheten snarare än de faktiska handlingarna. I denna ständigt återkommande diskussion om CSR och lönsamhet kan det vara rimligt att stanna upp och fundera över om det verkligen är meningsfullt att finna ett samband? Till exempel skulle ingen komma på idén att undersöka hur reklamkostnader korrelerar med företagets vinst. Samtidigt skulle knappast någon ifrågasätta att reklam verkligen påverkar företaget och dess produkter och tjänster positivt. I vår bok om CSR utvecklar vi detta resonemang - boken släpps den 17 mars. För mer information se denna länk.

Lista över de 100 mest ansvarstagande företagen i världen

Det brittiska analysföretaget Innovest har släppt en ny ranking över de mest socialt och miljömässigt ansvariga företagen i världen. På listan finns sex svenska bolag - Atlas Copco, Fabege, H&M, Holmen, SCA och Scania. Rankingen bygger på hur företagen hanterar frågor som rör miljö och socialt ansvar såsom utsläppshantering, energieffektivisering, koldioxidutsläpp, arbetsförhållanden, minimilöner, hälsa/säkerhet samt barn- och tvångsarbete.

Storbritanninen, USA och Japan har flest bolag på listan. Där finns nu även ett kinesiskt bolag -MTR Corporation. Samtidigt har Google åkt ur listan delvis på grund av deras förehavanden i Kina. Som vi skrivit om i tidigare inlägg har Google lämnat ut uppgifter till en av deras användare till kinesiska regeringen.

fredag 25 januari 2008

The Economist släpper nytt nummer om CSR


Efter det kritiska numret om CSR från januari 2005 släpper The Economist nu ett nytt nummer om CSR - Just good for Business.

ISO - SR standard

I tisdags morse bjöd SIS in till frukostmöte för att berätta mer om hur arbetet med ISO:s SR standard (ISO 26000) framskrider. Ett femtiotal personer från ideella organisationer, konsultföretag, akademin och företag var samlade. Mötet syftat främst till att berätta vissa av de delar som utarbetats så här långt. Vi var där och lyssnade. Följande är beslutat:

  • Standarden ska inte innehålla krav som är certifierbara
  • Målgruppen för standarden är : alla organisationer (inte bara företag)
  • Måldatum: 2010
  • Syfte: Hjälpa organisationer att bygga upp ett ramverk för socialt ansvar som gör det möjligt för dem att bidra till samhällsutvecklingen och skapa trovärdig kommunikation
  • Definition av SR: en organisations ansvar för effekter som dess beslut och aktiviteter har på samhället och miljön.
  • Standarden ska omfatta 7 huvudområden - Organisationsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, rättvis verksamhetsutövning, konsumentfrågor, samverkan med lokala samhället.

Standarden har utformats under konsensus och över 7250 kommentarer har inkommit. Vår spontana reaktion är att denna strävan efter konsensus riskerar att göra standarden urvattnad. På vilket sätt skiljer sig ISOs standard från andra regelverk? Vilket syfte tjänar standarden? Vi återkommer med mera synpunkter och reflektioner!

måndag 14 januari 2008

SIS - frukostseminarium

Den 22 januari bjuder SIS in till frukostseminarium för att informera om arbetet med standarden kring CSR. Vi återkommer med mer information efter seminariet.

Kurs i CSR - Buenos Aires

Nu har skandinaviska högskolor gemensamt startat en kurs i CSR i Buenos Aires. Kursen löper under 12 veckor och ger 30 högskolepoäng. På hemsidan kan vi läsa "Kompetens och kunskapskapital inom CSR efterfrågas i hög grad idag, inte minst av multinationella företag som har etablerat sig i tredje världen. Kursen riktar sig till studenter och yrkesverksamma som vill arbeta internationellt. Kursen kan läsas som en del av en kandidatexamen i till exempel företagsekonomi eller statskunskap, eller tas som vidareutbildning. "

Ansvartagande i modebranschen

Imorgon bjuder Svensk Handel och TEKO in till diskussion om modebranschens sociala ansvarstagande. Semininariet syftar till att diskutera hur företag i modebranschen kan agera ansvarstagande samt hur de kan bemöta journalister. Bland talarna finns Indiskas representant Renee Andersson.

Statliga företag måste hållbarhetsredovisa

Innan 2007 var till ända beslöt regeringen att de statliga företagen måste hållbarhetsredovisa berättar Dagens Miljö. Till Dagens Miljö säger Maud Olofsson att de statliga företagen måste gå i bräschen för socialt och miljömässigt ansvar. Ett led i att driva på dem är att se till att de redovisar sitt ansvar.

Statliga företag måste hållbarhetsredovisa

Innan 2007 var slut beslutade regeringen att de statliga företagen ska hållbarhetsredovisa i enlighet med GRI:s riktlinjner berättar Dagens Miljö. Till Dagens Miljö säger Maud Olofsson att det är viktigt att de statliga bolagen ligger i framkant. Ett viktigt sätt att driva på det miljömässiga och sociala ansvaret är att se till att företagen redovisar.

torsdag 10 januari 2008

Tyst hav!
Låter som en fantastiskt uppföljning på Rachel Carsons Tyst vår (Silent Spring) som släpptes 1962 och gav upphov till en miljörörelse i västvärldens länder. Carson visade på miljöriskerna med de kemikalier som användes som bekämpningsmedel i jordbruk och hon vann både anhängare och kritiker.
I höstas släppte Isabella Lövin boken Tyst hav, i vilken hon visar på utfisket av de stora haven och dess konsekvenser. Boken har just tryckts i en fjärde upplaga och verkar nå framgång även utanför Sveriges gränser. Om Lövin startar en rörelse till stöd för miljötillståndet i havet återstår att se - men vi kan konstatera att de fina restaurangerna i Stockholm har dragit öronen åt sig. Flera restauranger plockar nu bort torsken från menyn.

Godhetens imperium....

....var rubriken på det seminarium som arrangerades av Medieakademin i Göteborg den 21 november 2007. Syftet med seminariet var att diskutera företagens ansvar samt den makt konsumenter och medier kan utöva på företagen. Utgångspunkten var att företagens varumärken blir allt mer sårbara och påverkbara - "Företagens varumärke har blivit dess mest sårbara punkt. Hur man agerar granskas av såväl ”mediedomstolar” som konsumenter som vill shoppa genomtänkt och etiskt."
På seminariet deltog bland annat Volvochefen Leif Johansson, Mats Qviberg vd Öresund och Tomas Brytting, docent. Med den blandningen kan vi vara säkra på att det måste ha varit en livlig debatt. Kanske var någon av våra läsare där?

Kan konsumtion rädda världen?

Strax innan jul fanns en rad artiklar och annonser i dagspressen om etisk konsumtion. I en av DN:s söndagsbilagor kunde vi i december läsa "Mode - räddar världen med jeans". Artikeln hänvisade till jeansföretaget Nudies engagemang i Amnesty. Nudie släppte inför julen 30 olika t-shirts som illusterade de 30 artiklarna om mänskliga rättigheter. Amnesty uppges få 100 kr per såld tröja. Vad tröjorna kostade framgår inte av artiklen. Etisk konsumtion i all ära men är inte detta bara en kommersialisering av ansvarsfrågor?

God fortsättning på det nya året!

Efter en välbehövlig julledighet är vi tillbaka med vårt bloggande. Förhoppningsvis kommer vi kunna öka takten på våra blogginlägg under detta år och dela med oss av våra erfarenhter på temat CSR och media!